Journal Sponsorship

Publisher

Publishing House V.Ема

92 Lobachevskogo str.,
Moscow, 119454

Founder

Tyumen State University 

625003, Tyumen, Volodarskogo Str., 6, 
University of Tyumen

Publishing House V.Ема